^

 • 1 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ
  ปรัชญา “พลศึกษาและกีฬา พัฒนาคน พัฒนาสังคม”
 • 2 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ
  วิสัยทัศน์ “เป็นสถาบันที่ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และสื่อสารการกีฬา เข้าสู่อาเซียน”
 • 3 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ
  พันธกิจ 1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านศาสตร์การกีฬา 2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม ด้านศาสตร์การกีฬา บริการวิชาการแก่สังคม 3. ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 4. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล
 • 4 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ
  เอกลักษณ์ “สถาบันการศึกษาด้านศาสตร์การกีฬา”
 • 5 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ
  อัตลักษณ์ “ทักษะดี มีน้ำใจนักกีฬา พัฒนาสังคม”
50%

Christmas Special day Offer


ปีการศึกษา2565

-ใบสมัคร -พนักงานจ้างเหมาบริการ ปี256

-ขออนุมัติจ้างเหมาบริการ-แบบฟอร์ม ปี2565

-ใบสมัคร -อาจารย์ ปี2565

-ขออนุมัติจ้างอาจารย์-แบบฟอร์ม ปี2565

-สรุปค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้าง  ประจำปี2565

 

ปีการศึกษา2564

-กรอกประวัติส่วนตัว

-แบบฟอร์ม-ปม.1

-แบบฟอร์ม-ปม.3

-การกำหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์

-สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอา่จารย์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์,รองศาสตราจารย์.และศาสตราจารย์ 2562

-ใบสมัคร -พนักงานจ้างเหมาบริการ ปี2564 

-ขออนุมัติจ้างเหมาบริการ-แบบฟอร์ม ปี2564

-ใบสมัคร -อาจารย์ ปี2564

-ขออนุมัติจ้างอาจารย์-แบบฟอร์ม ปี2564

ปีการศึกษา2563

-คำสั่งแต่งต่ั้งบุคลากรให้ปฎิบัติหน้าที่ราชการ 2563

-ใบสมัครขอรับทุนวิจัยโครงการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยแก่คณาจารย์ ปีงบประมาณ 2564

-แบบเสนอโครงการวิจัยประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564

-คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรให้ปฎิบัติหน้าที่ราชการ ปีการศึกษา 2563

สถานที่ตั้ง :

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตชัยภูมิ

เลขที่ 239 หมู่ 4 ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์ 36000

 

หมายเลขโทรศัพท์   :   0-4481-2088

หมายเลขโทรสาร     :    0-4482-2323

สีประจำ                    :    เขียว ขาว เหลือง

เว็บไซต์      :    www.tnsuc.ac.th

เฟสบุ๊ค       :    https://www.facebook.com/TNSUChaiyaphum2526

อีเมล์          :      tnsuc.chaiyaphum@gmail.com

335889
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1063
943
3030
325376
24142
26610
335889

Your IP: 3.238.132.225
2021-09-28 23:52
Copyrigcht © 2021 TNSUC