^

 • 1 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ
  ปรัชญา “พลศึกษาและกีฬา พัฒนาคน พัฒนาสังคม”
 • 2 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ
  วิสัยทัศน์ “เป็นสถาบันที่ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และสื่อสารการกีฬา เข้าสู่อาเซียน”
 • 3 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ
  พันธกิจ 1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านศาสตร์การกีฬา 2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม ด้านศาสตร์การกีฬา บริการวิชาการแก่สังคม 3. ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 4. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล
 • 4 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ
  เอกลักษณ์ “สถาบันการศึกษาด้านศาสตร์การกีฬา”
 • 5 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ
  อัตลักษณ์ “ทักษะดี มีน้ำใจนักกีฬา พัฒนาสังคม”
50%

Christmas Special day Offer


download

แบบฟอร์มคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบฟอร์แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แบบฟอร์มการเขียน ปฏิทิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แบบฟอร์มการเชียนข้อมูลพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รูปแบบการรายงานและสรุปผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

icon pdfปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วิทยาเขต

icon pdfทบทวนยุทธศาสตร์ เข้ากรรมการวิทยาเขต สำนักงาน

icon pdfคณะวิทยาศาสตร์ฯ ข้อมูลสรุปผลการทบทวนยุทธศาสตร์

icon pdfคณะศิลปศาสตร์ ข้อมูลสรุปผลการทบทวนยุทธศาสตร์

icon pdfคณะศึกษาศาสตร์ สรุปผลการทบทวนยุทธศาสตร์

icon pdfแบบฟอร์มการเขียนโครงการเงินรายได้ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564

icon pdfแบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานเงินรายได้ ประจำปี

icon pdfคู่มือการจัดทำแผนงาน/งาน/โครงการและการรายงานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2563

icon pdfรูปแบบการรายงานและสรุปผลโครงการ

icon pdfปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

icon pdfยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ พ.ศ.2561-2565

icon pdfยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ พ.ศ.2561-2565(ฉบับทบทวน)

icon pdfแผนปฎิบันการประจำปีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

icon pdfนโยบายและทิศทางพัฒนาวิทยาเขต ประจำปีพ.ศ.2563

icon pdfหลักเกณฑ์และแนวปฎิบัติเกี่ยวกับการเบิก-จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

 

สถานที่ตั้ง :

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตชัยภูมิ

เลขที่ 239 หมู่ 4 ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์ 36000

 

หมายเลขโทรศัพท์   :   0-4481-2088

หมายเลขโทรสาร     :    0-4482-2323

สีประจำ                    :    เขียว ขาว เหลือง

เว็บไซต์      :    www.tnsuc.ac.th

เฟสบุ๊ค       :    https://www.facebook.com/TNSUChaiyaphum2526

อีเมล์          :      tnsuc.chaiyaphum@gmail.com

335791
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
965
943
2932
325376
24044
26610
335791

Your IP: 3.238.132.225
2021-09-28 23:31
Copyrigcht © 2021 TNSUC