^

 • 1 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ
  ปรัชญา “พลศึกษาและกีฬา พัฒนาคน พัฒนาสังคม”
 • 2 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ
  วิสัยทัศน์ “เป็นสถาบันที่ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และสื่อสารการกีฬา เข้าสู่อาเซียน”
 • 3 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ
  พันธกิจ 1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านศาสตร์การกีฬา 2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม ด้านศาสตร์การกีฬา บริการวิชาการแก่สังคม 3. ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 4. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล
 • 4 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ
  เอกลักษณ์ “สถาบันการศึกษาด้านศาสตร์การกีฬา”
 • 5 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ
  อัตลักษณ์ “ทักษะดี มีน้ำใจนักกีฬา พัฒนาสังคม”
50%

Christmas Special day Offer


แอนิเมชันสองมิติเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย
ร่วมตอบแบบสอบถามแบบสอบถามความพึงพอใจและการรับรู้ประโยชน์สื่อแอนิเมชันสองมิติครับ https://forms.gle/Usq5exo7hzrVw8Q78รับ

ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการกรายงานตัวและรูปแบบการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2565

Student Report Announcement 2022

ขั้นตอนการรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาประเภทโควตา ปีการศึกษา 2565

รับรายงานตัวนศ

1. เข้าสู่เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ www.tnsuc.ac.th และตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาจากประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ปีการศึกษา 2565 ประเภทโควตา (ดูรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาประเภทโควตา ปีการศึกษา2565)

2. เลือก เมนู “รายงานตัวนักศึกษาใหม่ปี  2565 (รอบโควตา)” หรือผ่านทาง http://edu-cyp.tnsu.ac.th:81/tnsu_cpm/ent_newstudent.php
2

3. จะปรากฏดังรูปเพื่อให้นักศึกษาบันทึกข้อมูลการรายงานตัว
3

4. ระบุ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และ วัน เดือน ปีเกิดของนักศึกษา เสร็จแล้วกดปุ่ม เข้าสู่การบันทึก ข้อมูลการรายงานตัว แล้วเข้าสู่ระบบการยืนยันข้อมูลการรายงานตัว
4

 

5. เมื่อนักศึกษากรอกข้อมูลการรายงานตัวเรียบร้อยแล้วให้นักศึกษากดที่เมนู พิมพ์
5

 

6. จะปรากฏดังรูปจากนั้นให้นักศึกษาตรวจสอบข้อมูลการยืนยันเรียบร้อยแล้วให้นักศึกษากดที่สัญลักษณ์เครื่องปริ้นเตอร์

6

 

7. เมื่อสั่งพิมพ์เอกสารเรียบร้อยแล้วจะได้แบบรายงานตัวนักศึกษา ปรากฏดังรูป

7 1

 

8. นักศึกษาติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

การจัดส่งเอกสารผ่านทาง  E-mail หรือทางคิวอาร์โค้ด ตามคณะวิชาดังนี้

8.1

 • คณะศิลปศาสตร์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8.2

8.3

             การส่งเอกสารรายงานตัวตามประกาศ  ให้นักศึกษาส่งได้หลังเปิดภาคการศึกษาโดยนักศึกษาจะต้องจัดส่งแบบรายงานตัวจากระบบ E-education โดยติดรูปให้เรียบร้อยพร้อมเอกสารอื่น ๆ ตามประกาศ

9. เมื่อนักศึกษาจัดส่งเอกสารเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่ทางคณะวิชาจะดำเนินการติดต่อนักศึกษาเพื่อดำเนินการชำระค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว ค่าลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยนักศึกษาสามารถชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าว ผ่านธนาคารกรุงไทย เลขที่ 307-6-06965-9 ชื่อบัญชี ค่าธรรมเนียมการศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ นักศึกษาสามารถชำระได้ระหว่างวันที่ 15 – 17 มกราคม 2565 (หากพ้นกำหนดเวลาถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์การเข้าศึกษา) โดยมีรายการที่ต้องชำระดังนี้

             9.1 ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว จำนวน 1,800 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)

             9.2 ค่าลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

                   9.2.1 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ                8,500 บาท

                   9.2.2 คณะศิลปศาสตร์               ภาคการศึกษาต้นได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียน

                   9.2.3 คณะศึกษาศาสตร์                                            8,500 บาท

             หมายเหตุ หากนักศึกษามีปัญหาการชำระเงินในข้อ 9.2 สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่คณะฯ ผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารตาม ข้อ 8. โดยนักศึกษาสามารถตรวจสอบคุณสมบัติการได้รับทุนสวัสดิการเพื่อขอยกเว้นค่าลงทะเบียนฯ  ได้ตาม ลิ้งค์ คิวอาร์โค้ดที่แนบมาพร้อมนี้

http://www.tnsuc.ac.th/index.php/th/announcement/st-welfare

Mix STU

10. เมื่อนักศึกษาชำระค่าใช้จ่ายการรายงานตัว (รายการตามข้อ 9) เรียบร้อย ให้นักศึกษาส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ - สกุล ของนักศึกษาให้แก่เจ้าหน้าที่ของแต่ละคณะวิชาเพื่อดำเนินการตรวจสอบการชำระเงิน  จากงานการเงินฯ และยืนยันการรายงานตัวนักศึกษา

 • คณะศิลปศาสตร์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

11. การสั่งซื้อ เครื่องแบบ อุปกรณ์เครื่องแต่งกายและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นักศึกษาสามารถศึกษาการสั่งซื้อ และการชำระเงินได้ตาม ลิ้งค์ คิวอาร์โค้ดที่แนบมาพร้อมนี้

http://www.tnsuc.ac.th/index.php/th/announcement/st-welfare

STD Modle

<<<เสร็จสิ้นขั้นตอนการรายงานตัว>>>

ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. ข่าวและกิจกรรม
 2. สอบราคา/ประกวดราคา
 3. งานการเงินและบัญชี
 4. รายงานงบทดลอง
next
prev

    boss 66 3

 

new student

st dormitory

studentloan

icon regis


nation tnsu

search tdc

mail tnsu

สถานที่ตั้ง :

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตชัยภูมิ

เลขที่ 239 หมู่ 4 ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์ 36000

 

หมายเลขโทรศัพท์   :   0-4481-2088

หมายเลขโทรสาร    :    0-4482-2323

สีประจำมหาวิทยาลัย    :    เขียว ขาว เหลือง

เว็บไซต์   :  www.tnsuc.ac.th

เฟสบุ๊ค   :  https://www.facebook.com/TNSUChaiyaphum2526

อีเมล์     :  saraban_cpm@tnsu.ac.th

1409277
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
42
1867
5283
1394943
5283
38490
1409277

Your IP: 3.214.184.223
2023-10-05 01:32
Copyrigcht © 2023 TNSUC