^

 • 1 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ
  ปรัชญา “พลศึกษาและกีฬา พัฒนาคน พัฒนาสังคม”
 • 2 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ
  วิสัยทัศน์ “เป็นสถาบันที่ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และสื่อสารการกีฬา เข้าสู่อาเซียน”
 • 3 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ
  พันธกิจ 1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านศาสตร์การกีฬา 2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม ด้านศาสตร์การกีฬา บริการวิชาการแก่สังคม 3. ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 4. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล
 • 4 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ
  เอกลักษณ์ “สถาบันการศึกษาด้านศาสตร์การกีฬา”
 • 5 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ
  อัตลักษณ์ “ทักษะดี มีน้ำใจนักกีฬา พัฒนาสังคม”
50%

Christmas Special day Offer


>>ปีการศึกษา2566

- คู่มือการขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

- แบบฟอร์มงานการเงินและบัญชี

-ใบสมัคร -พนักงานจ้างเหมาบริการ ปี2566 

-ขออนุมัติจ้างเหมาบริการ-แบบฟอร์ม ปี2566

-ใบสมัคร -อาจารย์ ปี2566

-ขออนุมัติจ้างอาจารย์-แบบฟอร์ม ปี2566

 

ปีการศึกษา2565

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายคณาจารย์

- ขอหนังสือรับรอง

- ขออนุญาตใช้บริการอาคารสถานที่

- ขออนุญาตเปลี่ยนเวร

- ขออนุมัติไปราชการ-คณะ

- ขออนุมัติไปราชการ-สนร

- ขออนุมัติไปราชการ-สำนักงานกีฬา

- แบบแจ้งการลงเวลามาปฏิบัติราชการ

- ใบลาป่วย ลากิจ (ข้าราชการ) - สังกัดคณะ

- ใบลาป่วย ลากิจ (ข้าราชการ)-สำนักงานรองฯ

- ใบลาพักผ่อน- (สังกัดสำนักงานรอง)

- ใบลาพักผ่อน-(สังกัดคณะ)

- ใบลาพักผ่อน-สำนักงานกีฬา

- ใบลา-ลูกจ้างชั่วคราว (สังกัดคณะ)

- ใบลา-ลูกจ้างชั่วคราว (สังกัดสำนักงานกีฬา)

- ใบลา-ลูกจ้างชั่วคราว (สังกัดสำนักงานรอง)

- ยกเลิกใบลา-คณะ

- ยกเลิกใบลา-สนง

- ยกเลิกใบลา-สำนักงานกีฬา

- รายงานการเข้าร่วมประชุม-อบรม-สัมมนา

- Download เอกสารรวมราชการฝ่ายบุคคล

-คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรให้ปฎิบัติหน้าที่ราชการ ประจำปีการศึกษา ปี2565

-ใบสมัคร -พนักงานจ้างเหมาบริการ ปี256

-ขออนุมัติจ้างเหมาบริการ-แบบฟอร์ม ปี2565

-ใบสมัคร -อาจารย์ ปี2565

-ขออนุมัติจ้างอาจารย์-แบบฟอร์ม ปี2565

-สรุปค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้าง  ประจำปี2565

ปีการศึกษา2564

-ใบสมัคร -พนักงานจ้างเหมาบริการ ปี2564 

-ขออนุมัติจ้างเหมาบริการ-แบบฟอร์ม ปี2564

-ใบสมัคร -อาจารย์ ปี2564

-ขออนุมัติจ้างอาจารย์-แบบฟอร์ม ปี2564

ปีการศึกษา2563

-คำสั่งแต่งต่ั้งบุคลากรให้ปฎิบัติหน้าที่ราชการ 2563

-ใบสมัครขอรับทุนวิจัยโครงการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยแก่คณาจารย์ ปีงบประมาณ 2564

-แบบเสนอโครงการวิจัยประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564

-คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรให้ปฎิบัติหน้าที่ราชการ ปีการศึกษา 2563

สถานที่ตั้ง :

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตชัยภูมิ

เลขที่ 239 หมู่ 4 ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์ 36000

 

หมายเลขโทรศัพท์   :   0-4481-2088

หมายเลขโทรสาร    :    0-4482-2323

สีประจำมหาวิทยาลัย    :    เขียว ขาว เหลือง

เว็บไซต์   :  www.tnsuc.ac.th

เฟสบุ๊ค   :  https://www.facebook.com/TNSUChaiyaphum2526

อีเมล์     :  saraban_cpm@tnsu.ac.th

1251241
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1189
1085
6415
1235811
10509
38156
1251241

Your IP: 44.200.145.223
2023-06-07 06:53
Copyrigcht © 2023 TNSUC