^

 • 1 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ
  ปรัชญา “พลศึกษาและกีฬา พัฒนาคน พัฒนาสังคม”
 • 2 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ
  วิสัยทัศน์ “เป็นสถาบันที่ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และสื่อสารการกีฬา เข้าสู่อาเซียน”
 • 3 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ
  พันธกิจ 1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านศาสตร์การกีฬา 2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม ด้านศาสตร์การกีฬา บริการวิชาการแก่สังคม 3. ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 4. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล
 • 4 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ
  เอกลักษณ์ “สถาบันการศึกษาด้านศาสตร์การกีฬา”
 • 5 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ
  อัตลักษณ์ “ทักษะดี มีน้ำใจนักกีฬา พัฒนาสังคม”
50%

Christmas Special day Offer


>>รายละเอียดเพิ่มเติม มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และระดับวิทยาเขต สำหรับการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2563

>>คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำหรับการจัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562-2566 (ฉบับทบทวนน สำหรับการศึกษา 2563) ระดับวิทยาเขต

>>คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำหรับการจัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562-2566 (ฉบับทบทวนน สำหรับการศึกษา 2563) ระดับคณะ

A.-ตารางคำนวณคะแนนระดับคณะ-ปี-กศ.6225-6-63

CDS คณะ

QA-F 1.1-1 แบบรายงานสรุปค่าเฉลี่ยคะแนนผลประเมินบัณฑิต

QA-F 1.2-1 แบบรายงานสรุปร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำ

QA-F 1.2-2 แบบรายงานสรุปร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพ์ฯ

QA-F 1.3-1 แบบบันทึกข้อมูลผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม

QA-F 1.3-2 แบบรายงานข้อมูลผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม รายบุคคล

QA-F 1.3-3 แบบรายงานสรุปจำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้าง (รายหลักสูตร)

QA-F 1.3-4 แบบรายงานสรุปจำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้าง (รายคณะ)

QA-F 1.3-5 แบบรายงานสรุปจำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายคณะ

QA-F 1.4-1 แบบรายงานผลการสอบภาษาอังกฤษตามของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย(หลักสูตร)

QA-F 1.4-2 แบบสรุปผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนดทุกหลักสูตรของคณะ

QA-F 2.1-1 แบบรายงานสรุปจำนวนผลงานทางวิชาการ

QA-F 2.1-2 แบบรายงานผลงานวิจัยของอาจารย์

QA-F 2.1-2 แบบรายงานสรุปจำนวนอาจารย์ประจำคณะ (ปีงบประมาณ)

QA-F 2.2-1 แบบรายงานสรุปจำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์

QA-F 3.1-1 แบบรายงานการให้บริการทางวิชาการ (บช.01)

QA-F 3.1-2 แบบรายงานสรุปจำนวนผู้รับบริการทางวิชาการ (บช.02)

QA-F 4.1-1แผนการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน และกีฬาไทย (ศธ.01)

QA-F 5.1.1-1 แบบรายงานสรุปจำนวนหลักสูตรที่ขึ้นทะเบียน

QA-F 5.1.2-1 แบบรายงานสรุปจำนวนหลักสูตรวิชาชีพ

QA-F 5.2.1-1 (ร่าง) ประกาศนโยบายการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ

QA-F 5.2.1-3 (ร่าง) แผนการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ

QA-F 5.2.1-4 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ-กิจกรรม

QA-F 5.2.1-5 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผน

QA-F 5.2.1-6 แผนพัฒนาการดำเนินงานการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ

QA-F 5.2.2-1 (ร่าง) แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

QA-F 5.2.2-4 (ร่าง) รายงานผลการดำเนินงานโครงการ

QA-F 5.2.2-5 (ร่าง) รายงานผลการประเมินความสำเร็จการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

QA-F 5.2.2-6 (ร่าง) แผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา

QA-F 5.2.3-1 (ร่าง) ประกาศ นโยาย และทิศทางการวิจัยและนวัตกรรม (คณะ) (1)

QA-F 5.2.3-1 (ร่าง) ประกาศ นโยาย และทิศทางการวิจัยและนวัตกรรม (คณะ)

QA-F 5.2.3-3 (ร่าง) แผนการวิจัยและนวัตกรรม

QA-F 5.2.3-4 แบบรายผลการดำเนินงานโครงการ-กิจกรรม

QA-F 5.2.3-5-1 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการวิจัยและนวัตกรรม

QA-F 5.2.3-5-2 แบบรายงานผลการเบิกจ่ายตามแผนการวิจัย

QA-F 5.2.3-6 (ร่าง) แผนพัฒนาด้านการวิจัย

QA-F 5.2.4-1 แบบรายงานเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้)

QA-F 5.2.4-2 แบบรายงานสรุปจำนวนอาจารย์ประจำคณะ (ปีงบประมาณ)

QA-F 5.2.5-1 แบบรายงานเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินงบประมาณ)

QA-F 5.2.6-1 (ร่าง) ประกาศ นโยาย และทิศทางบริการวิชาการแก่สังคม

QA-F 5.2.6-2 (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการแก่สังคม

QA-F 5.2.6-3 (ร่าง) แผนบริการวิชาการแก่สังคม

QA-F 5.2.6-5-1 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผน

QA-F 5.2.6-5-3 (ร่าง) รายงานผลการดำเนินงานโครงการ

QA-F 5.2.6-5-4 แบบติดตามการบริการวิชาการแก่สังคม (1)

QA-F 5.2.6-5-4 แบบติดตามการบริการวิชาการแก่สังคม

QA-F 5.2.6-6 (ร่าง) แผนพัฒนาด้านบริการวิชาการแก่สังคม

QA-F 5.2.7-1 (ร่าง) ประกาศ นโยาย และทิศทางการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ

QA-F 5.2.7-2 (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยฯ

QA-F 5.2.7-3 (ร่าง) แผนงานทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ

QA-F 5.2.7-4 (ร่าง) รายงานผลการดำเนินงานโครงการ

QA-F 5.2.7-5 แบบติดตามการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ

QA-F 5.2.7-6 (ร่าง) แผนพัฒนาด้านทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ

QA-F 5.2.8-1 แบบรายงานสรุปจำนวนอาจารย์ประจำคณะ (ปีการศึกษา)

QA-F 5.2.10-1 คู่มือแผนฯ

QA-F 5.2.10-1-1 คู่มือการดำเนินงาน (การพัฒนายุทธศาสตร์ ม.กีฬา)

QA-F 5.2.10-1-1 คู่มือการดำเนินงาน (การพัฒนายุทธศาสตร์ ม.กีฬา)

QA-F 5.2.10-3-1 (ร่าง) ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยง คณะ...

QA-F 5.2.10-3-2 (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง คณะ

QA-F 5.2.10-3-3 แบบการระบุปัจจัยเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง (RM-1)

QA-F 5.2.10-3-4 แบบการติดตามผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง (RM-2)

QA-F 5.2.10-3-5 (ร่าง) รายงานผลการบริหารความเสี่ยง คณะ

QA-F 5.2.10-4-2 (ร่าง) หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากการจัดการความรู้

QA-F 5.2.10-4-3 (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้

QA-F 5.3-2 (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ

QA-F 5.3-4-2 แบบรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ

QA-F 5.3-6-2 (ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

icon downloadรวมเครื่องมือระดับคณะ

สถานที่ตั้ง :

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตชัยภูมิ

เลขที่ 239 หมู่ 4 ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์ 36000

 

หมายเลขโทรศัพท์   :   0-4481-2088

หมายเลขโทรสาร    :    0-4482-2323

สีประจำมหาวิทยาลัย    :    เขียว ขาว เหลือง

เว็บไซต์   :  www.tnsuc.ac.th

เฟสบุ๊ค   :  https://www.facebook.com/TNSUChaiyaphum2526

อีเมล์     :  saraban_cpm@tnsu.ac.th

1409339
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
104
1867
5345
1394943
5345
38490
1409339

Your IP: 3.214.184.223
2023-10-05 02:23
Copyrigcht © 2023 TNSUC