^

 • 1 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ
  ปรัชญา “พลศึกษาและกีฬา พัฒนาคน พัฒนาสังคม”
 • 2 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ
  วิสัยทัศน์ “เป็นสถาบันที่ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และสื่อสารการกีฬา เข้าสู่อาเซียน”
 • 3 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ
  พันธกิจ 1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านศาสตร์การกีฬา 2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม ด้านศาสตร์การกีฬา บริการวิชาการแก่สังคม 3. ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 4. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล
 • 4 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ
  เอกลักษณ์ “สถาบันการศึกษาด้านศาสตร์การกีฬา”
 • 5 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ
  อัตลักษณ์ “ทักษะดี มีน้ำใจนักกีฬา พัฒนาสังคม”
50%

Christmas Special day Offer


QA-C 1.1-1แบบรายงานสรุปค่าเฉลี่ยฯการประเมินบัณฑิต

QA-C 1.2-1 แบบสรุปคะแนนบัณฑิตที่ได้งานทำรวมกับผลงานของนักศึกษาฯ

QA-C 1.3 นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างนวัตกรรมฯ

QA-C 1.4 นักศึกษาที่สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ฯ

QA-C 2.1-1 แบบรายงานผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำวิทยาเขต

QA-C 2.1-2 แบบรายงานสรุปจำนวนอาจารย์ประจำวิทยาเขต

QA-C 2.2-1 แบบรายงานผลงานวิจัยฯที่นำไปใช้ประโยชน์

QA-C 3.1-1 บช.03

QA-C 3.1-2 บช.04

QA-C 3.1-3 แบบสรุปจำนวนผู้ใช้บริการอาคารสถานที่

QA-C 3.1-4 แบบสรุปจำนวนผู้ใช้บริการอาคารสถานที่ รายปี

QA-C 3.1-5 แบบสรุปการให้บริการทางวิชาการและอาคารสถานที่

QA-C 3.2 วิทยาเขต

QA-C 4.1 วิทยาเขต

QA-C 5.1.2 หลักสูตรวิชาชีพที่ผ่านการรับรองฯ

QA-C 5.2.1-1-1 แบบ (ร่าง) ประกาศนโยบายด้านทักษะภาษาอังกฤษฯ

QA-C 5.2.2 -2 (ร่าง) ประกาศ นโยาย และทิศทางการวิจัยและนวัตกรรม (วิทยาเขต)

QA-C 5.2.2 -3 (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯงานวิจัย (วิทยาเขต)

QA-C 5.2.2 -4-1 แบบรายงานอาจารย์ประจำวข ที่ได้พัฒนาด้านการวิจัยฯ

QA-C 5.2.2-1 (ร่าง) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (วิทยาเขต)

QA-C 5.2.3-1 รายงานเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม เงินงบประมาณ

QA-C 5.2.4-1 รายงานเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม เงินรายได้

QA-C 5.2.5-1-1 ร่าง ประกาศฯ

QA-C 5.2.6 วิทยาเขต

QA-C 5.2.8-1-1 แบบสรุปจำนวนอาจารย์ประจำวิทยาเขต (ป เอก)

QA-C 5.2.9-1-1 แบบรายงานสรุปจำนวนอาจารย์ประจำวิทยาเขต (ตำแหน่งวิชาการ)

QA-C 5.2.10-1 คู่มือแผนฯ

QA-C 5.2.10-1 คู่มือแผนฯ

QA-C 5.2.10-3-1 (ร่าง) ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยง (วิทยาเขต)

QA-C 5.2.10-3-2 (ร่าง) คำสั่งกรรมการบริหารความเสี่ยง (วิทยาเขต)

QA-C 5.2.10-3-3 (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง วิทยาเขต

QA-C 5.2.10-3-4 แบบการระบุปัจจัยเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง (RM-1)

QA-C 5.2.10-3-5 แบบการติดตามผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง (RM-2)

QA-C 5.2.10-3-6 (ร่าง) รายงานผลการบริหารความเสี่ยง วิทยาเขต

QA-C 5.2.10-5-คู่มือประเมินหัวหน้าส่วนฯ วิทยาเขต (1)

QA-C 5.2.10-5-คู่มือประเมินหัวหน้าส่วนฯ วิทยาเขต

QA-C 5.2.10-5-คู่มือประเมินหัวหน้าส่วนฯ วิทยาเขต

QA-C 5.2.12 แบบรายงานผลคะแนนการประเมินระดับวิทยาเขต

QA-C 5.3-1-1 แบบฟอร์มประกาศนโยบาย IQA TNSU

QA-C 5.3-3-1 .แบบฟอร์ม แผน............

QA-C 5.3-6-1 .แบบฟอร์ม แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

QA-C 6.1-1 แบบรายงานสรุปผลการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฯของนักศึกษา

QA-C 6.1-2 แบบรายงานสรุปจำนวนนักศึกษาทั้งหมดของวิทยาเขต

QA-C 6.2-1 แบบรายงานสรุปจำนวนนักศึกษาในศูนย์กีฬาที่ได้รับรางวัลฯ

QA-C 6.2-2 แบบรายงานสรุปจำนวนนักศึกษาในศูนย์กีฬา

QA-C 6.3-1 แบบรายงานผลการประเมินความมีน้ำใจนักกีฬาของนักศึกษาฯ

QA-C 7.2-1 แบบรายงานสรุปจำนวนผลงานวิจัยทางการกีฬาของอาจารย์ฯ

QA-C5.2.7 วิทยาเขต

QA-C-5.3-2 ร่าง คำสั่ง แต่งตั้งกรรมการ QA

ตัวบ่งชี้ที่ 3-4

icon downloadรวมเครื่องมือระดับวิทยาเขต

สถานที่ตั้ง :

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตชัยภูมิ

เลขที่ 239 หมู่ 4 ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์ 36000

 

หมายเลขโทรศัพท์   :   0-4481-2088

หมายเลขโทรสาร    :    0-4482-2323

สีประจำมหาวิทยาลัย    :    เขียว ขาว เหลือง

เว็บไซต์   :  www.tnsuc.ac.th

เฟสบุ๊ค   :  https://www.facebook.com/TNSUChaiyaphum2526

อีเมล์     :  saraban_cpm@tnsu.ac.th

1409283
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
48
1867
5289
1394943
5289
38490
1409283

Your IP: 3.214.184.223
2023-10-05 01:45
Copyrigcht © 2023 TNSUC