^

 • 1 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ
  ปรัชญา “พลศึกษาและกีฬา พัฒนาคน พัฒนาสังคม”
 • 2 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ
  วิสัยทัศน์ “เป็นสถาบันที่ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และสื่อสารการกีฬา เข้าสู่อาเซียน”
 • 3 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ
  พันธกิจ 1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านศาสตร์การกีฬา 2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม ด้านศาสตร์การกีฬา บริการวิชาการแก่สังคม 3. ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 4. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล
 • 4 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ
  เอกลักษณ์ “สถาบันการศึกษาด้านศาสตร์การกีฬา”
 • 5 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ
  อัตลักษณ์ “ทักษะดี มีน้ำใจนักกีฬา พัฒนาสังคม”
50%

Christmas Special day Offer


ลำดับ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย / Researcher ปีวิจัย ไฟล์ดาวส์โหลด
1. พฤติกรรมการเปิดรับสื่อประเภทต่างๆของนักศึกษาปริญญาตรี นางสาวจิราพร รุจิวัฒนากร 2556 download
2 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการสื่อสารในกลุ่มสื่อสารในกล่มเครือสังคมออนไลน์กับลักษณะการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของนักศึกษา นายจักรพันธ์ เรืองนึภาพขจร 2556 download
3 การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการให้บริการงานทะเบียนและประมวล พัณฑ์ชิตตา ศิรินัญทพันธ์ 2557 download
4 การศึกษาการนวดทางการกีฬาที่มีต่อปริมาณกรดแลคเตท กลูโคสในเลือดและอัตราการเต้นของหัวใจหลังออกกำลังกาย นายไพฑูรย์ แซ่ฉั่ว 2557 download
5 การศึกษาการนวดทางการกีฬาที่มีต่อปริมาณกรดแลคเตท กลูโคสในเลือดและอัตราการเต้นของหัวใจหลังออกกำลังกาย  นายไพฑูรย์ แซ่ฉั่ว  2557 download
6 การศึกษาการนวดฝ่าเท้าที่มีต่อปริมาณกรดแลคเตท และกลูโคสในเลือดประชาชน  บายบรรลือ รัตนจรัสโรจน์  2557 download
7  ความแม่นยำในการกระโดดยิงประตูบาสเกตบอลในระยะมุมๆของนักกีฬาบาสเกตบอลเยาวชนชาย พัณฑ์ชิตตา ศิรินัญทพันธ์  2557 download
 8 การศึกษาภาพข่าวกีฬาในหนังสือพิมพ์ออนไลน์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรพันธ์ เรืองนุภาพขจร 2558  download 
 9 การรู้เท่าทันสื่อของนักศึกษาปริญญาตรี  นางสาวจิราพร รุจิวัฒนากร  2558  download
 10  การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  รจนา ป้องนู  2558  download 
11 สมรรถภาพทางกายประชาชน  นายบรรลือ รัตนจรัสโรจน์   2558  download 
 12  บทบาทหน้าที่และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของอาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ ตามทัศนะของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ชิชาชีพครู ครูพี่เลี้ยง และผู้บริหารโรงเรียน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รำไพ ศูนย์จันทร์  2558   download 
 13   การให้บริการของศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา พัณฑ์ชิตตา ศิรินัญทพันธ์  2558  download
14 คุณลักษณะที่เป็นจริงและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รำไพ ศูนย์จันทร์  2558  download
15 ผลการอบอุ่นร่างกายที่มีต่อความสามารถในการว่ายน้ำ 50 เมตร  รจนา ป้องนู  2558  download
16   ผลการฝึกความแม่นยำในการยิงประตูฟุตบอล  นางสาวกรณ์ทิพย์ ลิ่มนรรัตน์ 2558  download
17   ผลของการฝึก เอส เอ คิว ที่มีต่อเวลาปฏิกิริยาของนักกีฬาฟุตบอล มาลัยวัลย์ ตรีโมกข์  2558  download
18  การศึกษาภาพกีฬาในเว็บไซต์โอลิมปิก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรพันธ์ เรืองนุภาพขจร  2559  download 
19  ผลของการฝึกตาราง 9 ช่องที่มีขนาดต่างกันต่อความคล่องแคล่วว่องไวในกีฬาวอลเลย์บอลของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์  ผูช่วยศาสตราจารย์ประกอบ ศักดิ์ภูเขียว   2559   download 
20  ผลของการฝึกตาราง 9 ช่องที่มีขนาดต่างกันต่อความคล่องแคล่วว่องไวในกีฬาฟุตซอลของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์  นางสาวมลัยวัลย์ ตรีโมกข์  2559   download 
21  ทักษะการรู้เ่ท่าทันสื่ออินเทอร์เน็ตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  นางสาวจริราพร รุจิวัฒนากร 2559  download
22   ระดับความสามารถในการใช้ออกซิเจนสูงสุดของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ กรณ์ทิพย์ ลิ่มนรรัตน์  2559  download
23  สมรรถภาพทางกายประชาชน บรรลือ รัตนจรัสโรจน์ 2559  download
24  ความคาดหวังการบูรณาการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนวิชาทักษะและการสอนกีฬาแอโรบิกดานซ์ นายวิระ ชัยบุตร 2559  download
25  ผลการฝึกความสัมพันธ์ระหว่างตากับมือด้วยเครื่อง Three Kick กับโปรแกรมประยุกต์ตารางเก้าช่อง ที่มีต่อเวลาปฎิกิริยาตอบสนองในนักกีฬาเทเบิลเทนนิส นายพัฒนา ชัยพิพัฒน์ 2559  download
26  ผลของการเรียนการสอนฟุตบอลโดยใช้โปรแกรมการฝึกแรงด้านที่มีต่อพลังกล้ามเนื้อขาของนักกีฬาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพฑูรย์ แซ่ฉั่ว 2559  download
27   ผลการสอนยิมนาสติกด้วยวิธีคิวตามการรับรู้ของผู้เรียน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รำไพ ศูนย์จันทร์  2559  download
28 ผลของการฝึก เอส เอ คิว ที่มีต่อเวลาปฏิกิริยาของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพชั้นปีที่3   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพรอ้มเถือน 2559  download
29   พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ นายจักรพล สงวนรัมย์ 2559  download
30 การพัฒนาบทเรียนบนเว็บตามโมเดลการเรียนรู้ T5 รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  นายสงกรานต์ ธิจิ่น 2560  download 
 31  ปัจจัยการสื่อสารภายในองค์กรส่งผลต่อประสิทธิภาพในการสื่อสารองค์กร  นางสาวจริราพร รุจิวัฒนากร   2560   download 
32 ผลการสอนยิมนาสติกด้วยวิธีสอนแบบแทคติคอลตามการรับรู้ของผู้เรียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รำไพ ศูนย์จันทร์ 2560  download
33 การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา  นางจริญญา สมานญาติ 2561  download 
 34  การศึกษาภาพกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรพันธ์ เรืองนุภาพขจร  2561   download 
 35  พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา วงศ์คำสิงห์  2561   download
 36  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  จริญญา สมานญาติ  2562  download 
37 การศึกษาภาพกีฬาโอลิมปิกเยาวชน จักรพันธ์ เรืองนุภาพขจร 2562 download
38 พฤติกรรมและการเข้าถึงการออกกำลังกายของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ เยาวลักษณ์ เกิดสมบูรณ์ 2562 download
39 การสร้างโปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่มีผลสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพร จุลมาศ 2562  download
40 ผลของการฝึกรูปแบบเอส เอ เอฟ ที่มีต่อความคล่องตัวของนักศึกษา กัลยา พิพัฒน์ไพศาลกูล 2562 download
41 ปัจจัยสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะของนักศึกษา อัมพวัน นาคเขียว 2562 download
42  การรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางการเมืองของนักศึกษาปริญญาตรี จิราพร รุจิวัฒนากร 2562 download
  ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพกับพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊คของประชากรเจเนอเรชั่นซี(Z) จักรพล สงวนรัมย์ 2562 download
43 การศึกษาผลของการจัดกิจกรรมทางกายสำหรับเยาวชนไทยในศตวรรษที่21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น วิระ ชัยบุตร 2562  download 
44 ผลการฝึกด้วยตารางเก้าช่องประยุกต์ยกสูงที่มีต่อสมรรถภาพทางกายความแข็งแรงกล้ามเนื้อขาและปฎิริริยาในนักศึกษาที่เรียนวิชาแฮนด์บอล   แสนศักดา วรรณมูล 2562  download 
45 งานวิจัยศึกษาสิ่งแวดล้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราภรณ์ แตงมีแสง 2562 download 
46 การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาฟุตบอล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพฑูรย์ แซ่ฉั่ว 2562 download 
47 ระดับความสามารถในการใช้ออกซิเจนสูงสุดของนักศึกษา บรรลือ รัตนจรัสโรจน์ 2562 download 
48

โมเดลอิทธิพลเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อคุณลักษณะของนักศึกษาครูพลศึกาาในศตวรรษที่ 21

พิทักษ์ วงแหวน

2562 download 
49 คุณลักษณะของผู้นำการออกกำลังกายของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชิพ ปีงบประมาณ 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรณ์ทิพย์ ลิ่มนรรัตน์ 2562 download 

สถานที่ตั้ง :

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตชัยภูมิ

เลขที่ 239 หมู่ 4 ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์ 36000

 

หมายเลขโทรศัพท์   :   0-4481-2088

หมายเลขโทรสาร    :    0-4482-2323

สีประจำมหาวิทยาลัย    :    เขียว ขาว เหลือง

เว็บไซต์   :  www.tnsuc.ac.th

เฟสบุ๊ค   :  https://www.facebook.com/TNSUChaiyaphum2526

อีเมล์     :  saraban_cpm@tnsu.ac.th

1409384
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
149
1867
5390
1394943
5390
38490
1409384

Your IP: 3.214.184.223
2023-10-05 02:37
Copyrigcht © 2023 TNSUC