^

 • 1 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ
  ปรัชญา “พลศึกษาและกีฬา พัฒนาคน พัฒนาสังคม”
 • 2 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ
  วิสัยทัศน์ “เป็นสถาบันที่ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และสื่อสารการกีฬา เข้าสู่อาเซียน”
 • 3 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ
  พันธกิจ 1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านศาสตร์การกีฬา 2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม ด้านศาสตร์การกีฬา บริการวิชาการแก่สังคม 3. ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 4. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล
 • 4 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ
  เอกลักษณ์ “สถาบันการศึกษาด้านศาสตร์การกีฬา”
 • 5 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ
  อัตลักษณ์ “ทักษะดี มีน้ำใจนักกีฬา พัฒนาสังคม”
50%

Christmas Special day Offer


>>ปีการศึกษา 2566<<

pennant g57f37797b 640>>>สมัครและส่งหลักฐานขอรับสวัสดิการนักศึกษา ยกเว้นค่าเล่าเรียนและค่าหอพักนักศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566<<< 

pennant g57f37797b 640>>>ตรวจสอบสถานะการสมัครและส่งหลักฐานขอรับสวัสดิการนักศึกษา ยกเว้นค่าเล่าเรียนและค่าหอพักนักศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566<<< 

 pennant g57f37797b 640>>>ประกาศหลักเกณฑ์คุณสมบัติการจัดสรรสวัสดิการนักศึกษาและนักกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ปีการศึกษา 2566 <<<

>>> ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการจัดสรรสวัสดิการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ภาคต้น ปีการศึกษา 2566 <<<

>>>รายชื่อนักศึกษานักกีฬาที่ได้รับสวัสดิการยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนแบบเหมาจ่ายประจำปีการศึกษา2565 (ภาคปลาย)

>>ประกาศหลักเกณฑ์คุณสมบัติกาสวัสดิการ2565รจัดสรรสวัสดิการนักศึกษาและนักกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ปีการศึกษา 2565

1. ขอรับ ยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนแบบเหมาจ่าย (ค่าเทอม) และหอพักนักศึกษา (หอพักใน)

2. การสั่งซื้อเครื่องแบบ อุปกรณ์เครื่องแต่งกายและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

 

ขั้นตอนการขอรับสวัสดิการนักศึกษา ปีการศึกษา 2566

**ยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนแบบเหมาจ่าย (ค่าเทอม) และหอพักนักศึกษา (หอพักใน)**

1. ศึกษาทำความเข้าใจประกาศ pennant g57f37797b 640>>>ประกาศหลักเกณฑ์คุณสมบัติการจัดสรรสวัสดิการนักศึกษาและนักกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ปีการศึกษา 256ว่านักศึกษามีคุณสมบัติตรงตามประเภทไหน

ดาวน์โหลด สไลด์เพื่อทำความเข้าใจหลักเกณฑ์คุณสมบัติการจัดสรรสวัสดิการนักศึกษา

สวัสดิการนักศึกษา

Slide2

Slide3

Slide4

Slide5

Slide6

Slide7

Slide8

Slide9

Slide10 

arrows gdecc9cde5 640

2. กรอกข้อมูลที่ แบบฟอร์ม ขอยกเว้นค่าเล่าเรียน (ค่าเทอม) และหอพักนักศึกษา ภาคต้นปีการศึกษา 2566 สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิลิ้งค์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfb2tGvtgVD6soBeDNw853duzjt4qeaNdlTp58FWXkicZGEMw/viewform?usp=sf_link

 กรอกข้อมูลส่วนบุคคล --> ชื่อ - นามสกุล คณะวิชาที่ตนเองศึกษา รหัสนักศึกษา เบอร์โทรศัพท์ ชั้นปีที่ตนศึกษา

arrows gdecc9cde5 640

เลือกประเภทสวัสดิการที่ตนเองขอรับ เพียง 1 ประเภท

arrows gdecc9cde5 640

กรอกข้อมูลรางวัลที่ตนเองได้เข้าร่วม หรือแข่งขันที่เด่นๆ จำนวน 1 ผลงาน ให้ตรงกับประเภทสวัสดิการที่ตนเองเลือก

arrows gdecc9cde5 640

ส่งหลักฐาน เอกสารประกอบการพิจารณาโดยแนบเป็นภาพถ่าย หรือไฟล์ PDF ใบเกรดเฉลี่ยรวม *
นักศึกษาปัจจุบันสามารถนำ เกรดเฉลี่ยรวมจากในระบบ E-education อัพโหลดภาพหรือ File PDF เข้ามาได้ 
หากเป็นนักศึกษาแรกเข้าให้สแกนเอกสารหรือถ่ายรูปให้มีความชัดเจนเข้ามาในระบบได้

arrows gdecc9cde5 640

ส่งหลักฐาน เอกสารประกอบการพิจารณาโดยแนบเป็นภาพถ่าย ดังนี้
- เกียรติบัตร
- ประกาศนียบัตร
- เหรียญรางวัล
- อื่นๆ
*ทั้งนี้ในการอัพโหลดไฟล์เอกสารที่เป็นหลักฐานผลงานให้สแกน หรือถ่ายภาพ ให้มีความชัดเจนที่บ่งบอกถึงผลงานของนักศึกษาจริง หากตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ใช่ผลงานที่ตนเองสร้างขึ้นจริง ทางมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ ตัดการจัดสวัสดิการนักศึกษาและนักกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ
arrows gdecc9cde5 640
เสร็จสิ้น

arrows gdecc9cde5 640

คณะพิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติการได้รับจัดสวัสดิการนักศึกษา
ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566
arrows gdecc9cde5 640
บันทึกข้อมูลในระบบ วันที่ 18 พฤษภาคม 2566

  

2. การสั่งซื้อเครื่องแบบ อุปกรณ์เครื่องแต่งกายและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

134567891011

 

>>> สั่งซื้อ เครื่องแบบและอุปกรณ์แต่งกาย นักศึกษาปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

>>> ส่งหลักฐานการชำระเงิน ค่าเครื่องแบบ อุปกรณ์แต่งกาย และส่วนอื่นๆ นักศึกษาปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

>>>ดาวน์โหลดเอกสารขั้นตอนการสั่งซื้อเครื่องแบบและอุปกรณ์แต่งกาย และการชำระเงิน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (PDF)   

 

 <<<กลับสู่ด้านบน>>>

 

สถานที่ตั้ง :

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตชัยภูมิ

เลขที่ 239 หมู่ 4 ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์ 36000

 

หมายเลขโทรศัพท์   :   0-4481-2088

หมายเลขโทรสาร    :    0-4482-2323

สีประจำมหาวิทยาลัย    :    เขียว ขาว เหลือง

เว็บไซต์   :  www.tnsuc.ac.th

เฟสบุ๊ค   :  https://www.facebook.com/TNSUChaiyaphum2526

อีเมล์     :  saraban_cpm@tnsu.ac.th

1409329
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
94
1867
5335
1394943
5335
38490
1409329

Your IP: 3.214.184.223
2023-10-05 02:15
Copyrigcht © 2023 TNSUC