การเข้าศึกษาต่อ

รับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ (ประเภทโควตา) ประจำปีการศึกษา 2565

หลักสูตรและจำนวน ที่เปิดรับสมัคร

  - คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกําลังกายและกีฬา จํานวน 40 คน

 

  - คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 4 ปี

สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา จํานวน 20 คน

 

  - คณะศึกษาศาสตร์หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) 4 ปี

สาขาวิชาพลศึกษา จํานวน 60 คน

 

กำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือก รายงานตัว และลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา2565

กำหนดการ วันที่
1.วันรับสมัคร (รอบโควตา) 4 ตุลาคม -19 พฤศจิกายน 2564
2.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการสอบคัดเลือก 15 พฤศจิกายน 2564
3.การคัดเลือกและสอบคัดเลือก 27-28 พฤศจิกายน 2564
4.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 9 ธันวาคม 2564

5.รายงานตัวเป็นนักศึกษา

-ชำระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา

-ชำระค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา

-ชำระค่าคู่มือนักศึกษา

-ชำระค่าประกันของเสียหาย

-ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

15-17 มกราคม 2564

 

 

 Copyright © 2023 tnsuc  Rights Reserved.