ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ (ประเภทโควตา) ประจำปีการศึกษา 2564

หลักสูตรและจำนวน ที่เปิดรับสมัคร

  - คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (4 ปี)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกําลังกายและกีฬา จํานวน 30 คน

 

  - คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (4 ปี)

สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา จํานวน 20 คน

 

  - คณะศึกษาศาสตร์หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (4 ปี)

สาขาวิชาพลศึกษา จํานวน 60 คน

 

กำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือก รายงานตัว และลงทะเบียนเรียน 

กำหนดการ วันที่
1.วันรับสมัคร 23 พฤศจิการยน -29 ธันวาคม 2563
2.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการสอบคัดเลือก 8 มกราคม 2564
3.สอบคัดเลือก 16-17 มกราคม 2564
4.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 25 มกราคม 2564
5.รายงานตัว ลงทะเบียนเรียยน และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 30-31 มกราคม 2564

 

report edu 64 

 Copyright © 2021 tnsuc  Rights Reserved.