ปริญญาตรี

icon pdf หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

icon pdf หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการกีฬา 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

icon pdf หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 5 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

 Copyright © 2022 tnsuc  Rights Reserved.